ข้อมูลสำหรับนิสิต

หากนิสิตต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต