วิธีการค้นหา

1. คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกดูเงื่อนไข

1.1 เลือกภาควิชา เพื่อค้นหาเรียงตามภาควิชา

1.2 เลือกอาคาร เพื่อค้นหาเรียงตามอาคาร

2. คลิกเครื่องหมาย x ยกเลิกการค้นหา เลือกเงื่อนไข ค้นใหม่อีกครั้ง