"ศูนย์การเรียนรู้แหล่งพลอยจังหวัดแพร่"
https://www.facebook.com/pg/SciActivity/photos/?tab=album&album_id=678449752355722
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง341 อาคาร45ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


https://www.facebook.com/pg/SciActivity/photos/?tab=album&album_id=671742399693124

ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม 2560 เวลา ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์


คุณจารีรัตน์ สุรัติรุ่งโรจน์กุล(ชวลิตกุล)รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสูตรและวิเคราะห์เคมี บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล โครงการประกวดผลงาน "Digital KU Awards ครัังที่1" จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกำพล อดลุยวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ศ.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร แสดงความยินดีและร่วมงานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 81ปี ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ มอบโล่รางวัลให้กับ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่โดยมี ดร.สมฤดี สาธิตคุณ เป็นหัวหน้าหน่วย ร่วมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการฯ รศ.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีฯ ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล อดีต ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ นักวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานพิธีเปิดนิทรรศการ "ศูนย์เรียนรู้แหล่งพลอยจังหวัดแพร่"โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และอดีต ส.ส.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พร้อมทั้งข้าราชการร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งประชาชน และผู้ที่สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันที่่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

https://webmail.ku.ac.th/roundcube/

http://mail.ku.th/ 

http://365.ku.ac.th/

ห้องประชุม อาคาร45ปี