โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) : Value Chain