โยกย้ายข้อมูล
นี้เป็นวิธีการย้าย mail, contacts ส่วนตัว, และกิจกรรมในปฏิทินของคุณไปที่ Google Apps account.
การนำข้อมูลเข้า Google Apps account จาก Microsoft Outlook®
นำเข้าที่ติดต่อส่วนบุคคล 


การนำ contacts ส่วนตัวของคุณเข้าไปที่ Google Apps account จาก Microsoft Outlook


  

การนำข้อมูลเข้า Google Apps account จาก Mac mail program
ดาวน์โหลดอัพโหลดอีเมล์สำหรับ Mac
ใช้ Google Email Uploader จาก Mac เพื่อที่จะย้าย email ของคุณจาก Apple Mail, Eudora, Thunderbird, หรือ Entourage (ที่อยู่บน the Mac)