กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
 3. ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
 4. การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 5. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
 6. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
 7. ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             8. ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6)
             9. ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)

ระเบียบกระทรวงการคลัง
            3. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ2554
8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( ยกเลิกฉบับที่ 2 และฉบับที่ 5 )

มติคณะรัฐมนตรี
1. ที่ นร. 0505 / ว224 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอวยพรวันขึ้นปีใหม่