แบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย     23 ต.ค. 2560 20:19 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   23 ต.ค. 2560 20:19 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบติดตามผลบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยในงวดก่อน   23 ต.ค. 2560 20:19 Supinya PANDUM
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับวิทยาเขต    23 ต.ค. 2560 20:22 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต   23 ต.ค. 2560 20:22 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตในงวดก่อน   23 ต.ค. 2560 20:22 Supinya PANDUM
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   23 ต.ค. 2560 20:46 Supinya PANDUM
ċ

ดู
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน   23 ต.ค. 2560 20:47 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   23 ต.ค. 2560 20:36 Supinya PANDUM
ċ

ดู
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   23 ต.ค. 2560 20:36 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนภาพ Key Process   23 ต.ค. 2560 20:47 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนภาพ Objective Map   23 ต.ค. 2560 20:48 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนภาพ Risk   23 ต.ค. 2560 20:48 Supinya PANDUM
ċ

ดู
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   23 ต.ค. 2560 20:48 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map )   23 ต.ค. 2560 20:49 Supinya PANDUM
ċ

ดู
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง ( Risk Matrix )   23 ต.ค. 2560 20:49 Supinya PANDUM
ċ

ดู
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง   23 ต.ค. 2560 20:49 Supinya PANDUM
ċ

ดู
การประเมินการควบคุม   23 ต.ค. 2560 20:49 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง โครงการ/ กิจกรรม   23 ต.ค. 2560 20:50 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบประเมินความเสี่ยงส่วนงาน   23 ต.ค. 2560 20:50 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม   23 ต.ค. 2560 20:50 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน   23 ต.ค. 2560 20:50 Supinya PANDUM
ċ

ดู
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน   23 ต.ค. 2560 20:50 Supinya PANDUM