1.การประกันคุณภาพการศึกษา

                มหาวิทยาลัยได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มภารกิจ (Cluster) ของสำนักงานอธิการบดี โดยเริ่มดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ซึ่งปัจจุบันมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex) โดยในแต่ละปีจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินทั้งในระดับสำนักและระดับมหาวิทยาลัย

2.การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

                สำนักงานตรวจสอบภายในมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๓) โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่างานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ