แนะนำบุคลากร

นางอัจฉรา เฮียงโฮม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งวิชาการ : นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
วุฒิบัตร : CIA   No.30785  , CPIA
เบอร์ติดต่อ : 4828
Email : psdarh@ku.ac.th

นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วุฒิบัตร :  CPIA
เบอร์ติดต่อ : 4827
Email : psdcwsv@ku.ac.th


นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิบัตร : CGIA
เบอร์ติดต่อ : 4829
Email : suchadat_@hotmail.com


นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
วุฒิบัตร :  CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 4823
Email : psdcnl@ku.ac.th


นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร : 
เบอร์ติดต่อ : 4823
Email : psdopr@ku.ac.th


นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บธม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตร : 
เบอร์ติดต่อ : 4825
Email : psdppr@ku.ac.th


นางสาวยุพิน อำเมือง
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การบัญชี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
วุฒิบัตร : 
เบอร์ติดต่อ : 4824-5
Email : psdypam@ku.ac.th


นางสาวภิญลดา หวังแก้ว
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิบัตร : 
เบอร์ติดต่อ : 4822
Email : psdpld@ku.ac.th


นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 4825
Email : psdktt@ku.ac.th


นางทัศนียา มลมิตร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา : ปวช.พาณิชยการมิตรภาพ
วุฒิบัตร : 
เบอร์ติดต่อ : 4822
Email : pddtym@ku.ac.th