พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 21:26โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 06:51 ]

 ประกาศ เปลี่ยนแปลงการตั้งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 


  - หนังสือที่ นร 0704/ว33 ลว.18 มกราคม 2533 และ ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

พ.ศ.2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 00:47โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 06:37 ]  - หนังสือที่ นร 0704/ว33 ลว.18 มกราคม 2533 และ ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศ มก. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กระดาษทำการตรวจสอบเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการตรวจสอบการเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แบบสอบถามการควบคุมภายในเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นโยบายและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เชิญเข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP"

แผนตรวจสอบ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560

ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก

ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถานบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2557 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.66 เรือง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่

1-2 of 2