รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง " ENTERPRISE RISK MANAGEMENT " ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่7-8 มีนาคม 2554