รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร