" นวัตกรรม " หมายถึง การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ การพัฒนาต่อยอด อันหมายถึง
ความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า เป็นเป้าหมายของนวัตกรรม


  คือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ( ที่มา : จากสารานุกรมเสรี )

  สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ได้คิดริเริ่มทำ Audit Program สำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ให้สามารถทำการตรวจสอบ ได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำและเป็นที่น่าเชื่อถือ

  โดยมีแนวคิดในการจัดทำจากจากแนวการตรวจสอบภายใน แบบ Step by Step ที่ได้ระบุเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องไว้แต่ละขั้นตอนรวมถึงได้บูรณาการกระดาษทำการที่สามารถสรุปผล

  การตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนำมาเขียนรายงานผลการตรวจสอบได้ทันที รวมทั้งมีการอ้างอิง กฎ ระเบียบ มาตราฐานที่เกี่ยวข้องและรูปภาพไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถศึกษาทำความเข้าใจ

  ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม ประหยัดเวลาและแรงงาน เกิดแรงจูงใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

  นวัตกรรมด้านการตรวจสอบ ( Audit Innovation ) 7 เรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทุกคณะ สำนัก สถาบัน ได้นำมาใช้ในการตรวจสอบอย่างสัมฤทธิ์ผลตั้งแต่ปี  2551 ดังนี้