ข่าว ประชาสัมพันธ์  - หนังสือที่ นร 0704/ว33 ลว.18 มกราคม 2533 และ ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

https://sites.google.com/a/ku.th/iaku_sky/news

เอกสาร คู่มือ

  • รายงานประจำปี 2015             รายงานประจำปี พ.ศ.2558 จัดทำขึ้น เพื่อประมวลผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและแผนงานประจำปี อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการให้บริการต ...
    ส่ง 11 เม.ย. 2560 00:20 โดย Supinya PANDUM
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
มาตรฐาน จริยธรรม
มาตรฐาน จริยธรรม
การประกันคุณภาพ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้อง