สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02 942 8116 สายใน: 4822-25
แฟกซ์: 02 942 8116
http://www.ia.psd.ku.ac.th
E-mail psd.is@ku.ac.th

อาคารสารนิเทศ 50 ปี