คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 ถาม: กรณีขอเบิกเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายในหน้าที่ที่รับผิดชอบและนำใบสำคัญมาเคลียร์ในวันทำการเดียวกันจำเป็นต้องทำสัญญายืมเงินหรือไม่
 ตอบ: ไม่ต้องทำสัญญาการยืมเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537 ข้อ6 การยืมเงินทุกประเภท ให้ผู้ยืมจัดทำสัญญาการยืมเงิน จำนวน 3 ฉบับ ตามแบบของกระทรวงการคลัง เว้นแต่เป็นการขอเบิกไปเพื่อจ่ายตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และส่งใบสำคัญคู่จ่ายในวันทำการเดียวกัน ให้ขอเบิกไปจ่ายโดยไม่ต้องทำสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ 
   ..................................................................................................................................................
 ถาม: กรณีให้นักศึกษามาช่วยทำงานต่างๆในโครงการที่คณะจัดขึ้น แต่มาช่วยทำงานไม่เต็มวัน ทางคณะจะทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนให้นักศึกษาได้หรือไม่ ถ้าได้ ควรเบิกให้นักศึกษาเท่าไร 
 ตอบ: เบิกค่าตอบแทนให้นักศึกษาได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.7/ว.34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพักให้จ่ายค่าตอบแทนวันละ 200 บาท
2. ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง(ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย) ให้จ่ายค่าตอบแทน 100 บาท
3. กรณีไม่เข้าตามข้อ 1 และ 2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 25 บาท
  ...................................................................................................................................................
 ถาม: เมื่อผู้ยืมนำใบสำคัญหรือเงินสดมาส่งใช้คืนเงินยืม ใครเป็นผู้ลงนามในช่อง "รายการส่งใช้คืนเงินยืม " ด้านหลังสัญญา 
 ตอบ::  ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการหรือหัวหน้าการเงินลงลายมือชื่อพร้อมวันที่รับเงินหรือรับใบสำคัญด้านหลังสัญญา 
   .................................................................................................................................................
 ถาม: แบบ บจ.2 คนที่ลงลายมือชื่อตรงคำว่า ได้ตรวจถูกต้องแล้ว ควรเป็นใคร 
 ตอบ: ควรเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญหรือหัวหน้างานการเงิน 
   ..................................................................................................................................................
 ถาม: การรายงานเงินคงเหลือแจ้งให้หน่วยงานย่อย ภายในคณะ ใครควรเป็นผู้ลงนามแจ้ง 
 ตอบ: ถ้ารายงานเงินคงเหลือหมายถึงการรายงานเงินรายได้คงเหลือของแต่ละภาควิชาที่คณะต้องการแจ้งให้ภาคต่างๆทราบและสอบยันยอดระหว่างกันโดยทั่วไป ผู้ลงนาม คณบดี / ผู้อำนวยการ หรือเลขานุการคณะ 
   ................................................................................................................................................
 ถาม: กรณีเจ้าหน้าที่ของคณะ สำนัก สถาบัน ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนาภายในกรุงเทพฯ โดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการ และเดินทางผ่านทางด่วนพิเศษ อยากทราบว่า สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษจากงบประมาณเงินรายได้ ได้หรือไม่ 
 ตอบ: ไม่สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายผ่านทางด่วนพิเศษได้ ทั้งการเบิกจ่ายเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากเป็นการ จ่ายเงินที่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ แต่ถ้าทำใบเสร็จสูญหาย ผู้จ่ายเงินต้องขอสำเนาใบเสร็จรับเงินและให้ผู้รับเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วมาขออนุมัตผู้มีอำนาจ (คณบดี / ผู้อำนวยการ) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงได้ใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าไม่สามารถขอใบเสร็จได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรอง การจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่สูญหาย หรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ และต้องรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แล้วเสนอ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเบิกจ่ายได้ ( ตามข้อ43 วรรค2 ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551) 
   ..................................................................................................................................................
 ถาม: การเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีอัตราการเบิกค่าน้ำมันอย่างไร 
 ตอบ: กรณีได้รับอนุมันติให้เดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ตามหนังสือที่ กค 0409.6/ ว.42 วันที่26 กรกฏาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องจากในการเดินทางไป ราชการ ซึ่งมีอัตราดังนี้ 1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 2. รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
  .................................................................................................................................................
 ถาม: กรณีหน่วยงานมีการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งหัวหน้าโครงการ จะดำเนินการซื้อวัสดุในโครงการเอง สามารถทำได้หรือไม่ และถ้าการดำเนินโครงการจะต้องมีการทำงานนอกเวลาราชการ ต้องดำเนินการอย่างไร 
 ตอบ: ถ้าหัวหน้าโครงการไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการซื้อวัสดุในโครงการต้องปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ที่จะดำเนินการจัดซื้อต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น และถ้าต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550