คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 253/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำ คณะวนศาสตร์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3017/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2975/2553 เรื่อง ขอพ้นจากผู้ตรวจสอบภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2966/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553