รายงานประจำปี พ.ศ.2558 จัดทำขึ้น เพื่อประมวลผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและแผนงานประจำปี อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

            ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจำปีฉบับนี้ สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาปรับปรุงอันเป็นประโยชน์จากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างนักตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ผู้รับตรวจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผลงานต่างๆ ดังปรากฏในรายงาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในภารกิจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร