ข่าว ประชาสัมพันธ์ กระดาษทำการตรวจสอบเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการตรวจสอบการเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แบบสอบถามการควบคุมภายในเงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


https://sites.google.com/a/ku.th/iaku_sky/news

เอกสาร คู่มือ

  • รายงานประจำปี 2015             รายงานประจำปี พ.ศ.2558 จัดทำขึ้น เพื่อประมวลผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและแผนงานประจำปี อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการให้บริการต ...
    ส่ง 11 เม.ย. 2560 00:20 โดย Supinya PANDUM
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
มาตรฐาน จริยธรรม
มาตรฐาน จริยธรรม
การประกันคุณภาพ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้อง