ข่าว ประชาสัมพันธ์
  - หนังสือที่ นร 0704/ว33 ลว.18 มกราคม 2533 และ ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

https://sites.google.com/a/ku.th/iaku_sky/news

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จัดทำขึ้นเพื่อประมวลผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนงานประจำปี อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์
และความมุ่งมั่นในการให้บริการต่อฝ่ายบริหาร 
เพือให้เกิดความม้่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินงานและความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาตรฐาน จริยธรรม
มาตรฐาน จริยธรรม
การประกันคุณภาพ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้อง