Homeารยกเลิกสัมปทานป่าไม้เมื่อปี พ.. 2532 นั้นประกาศขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง การปิดป่าครั้งนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กิจกรรมการทำไม้ในประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง แต่ความต้องการการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ไม่ได้ยุติลงไปตามกระแสของการอนุรักษ์ จึงส่งผลให้ในปัจจุบันกิจกรรมการทำไม้นั้นยังคงมีอยู่ แต่ทว่าเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำไม้นั้นยังคงใช้เครื่องจักรกลที่เคยใช้งานมาตั้งแต่ครั้งยังมีการทำสัมปทานการทำไม้ในป่าธรรมชาติ เครื่องจักรกลส่วนใหญ่จึงมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างมาก และเป็นเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะไม้ที่ทำออกในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าไม้ที่ทำออกจากป่าธรรมชาติในอดีต ทำให้การใช้เครื่องจักรกลดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเท่าที่ควร  

นอกจากนี้การป่าไม้กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและนับวันปัญหาขาดแคลนแรงงานป่าไม้มีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มักจะเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แรงงานรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรมป่าไม้น้อยลง ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานป่าไม้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลง การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลในการดำเนินกิจกรรมการทำไม้จึงถือได้ว่าเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าว นอกจากจะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วนั้น ยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตการทำไม้ ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมทั้งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดในระยะยาว

ด้วยสาเหตุข้างต้นการพัฒนาเครื่องจักรกลทางป่าไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ทางด้านการทำไม้ของประเทศ


เงื่อนไขการประกวด คลิ๊กรายละเอียด

ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด  

ข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับไม้สัก รายละเอียด (ที่มา: กรมป่าไม้)


 รายการวันที่หมดเขต*
 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด 30 เมษายน 2558
 สิ้นสุดเปิดรับผลงาน 30 มิถุนายน 2558
 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 7 กรกฏาคม 2558
 นำเสนอผลงานของทีมที่เข้ารอบสุดท้ายต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 28 กรกฏาคม 2558
 พิธีประกาศผลรางวัล 28 กรกฏาคม 2558
*หมายเหตุ ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่ตามความเหมาะสม


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-5790169 ต่อ 206

อีเมล ffornrm@ku.ac.th


2. สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โทรศัพท์ 02-2823243 ต่อ 145-146