การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร. 0 3435 5258 ต่อ 111

Admissions 2560

ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) เป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX)
2. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)
4. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)
5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา)