บทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Google Apps for Education  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  โดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้นผ่านระบบ  Google Apps for Education เพื่อนำมาฝึกทักษะเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีการวางแผนการเรียนเป็นขั้นตอน มีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียน กิจกรรมใบงาน  และแบบทดสอบประจำหน่วย