Hệ thống tài khoản kế toán

I - LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN 

+ Tài khoản 1531 - Công cụ, dụng cụ
+ Tài khoản 1532 - Bao bì luân chuyển
+ Tài khoản 1533 - Đồ dùng cho thuê
+ Tài khoản 1534 - Thiết bị, phụ tùng thay thế


- Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình;V. LOẠI TÀI KHOẢN
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANHVI. LOẠI TÀI KHOẢN 
THU NHẬP KHÁC

- Tài khoản 711 - Thu nhập khác.

VII. LOẠI TÀI KHOẢN 
CHI PHÍ KHÁC

- Tài khoản 811 - Chi phí khác;

VIII. LOẠI TÀI KHOẢN
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

- Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh