หน้าแรก

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์


ประกาศล่าสุด

  • กิจกรรมถ่ายรูปผู้สำเร็จการศึกษา
    นักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช. 3  สาขาวิชาการเลขานุการ  ปวส. 2   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมถ่ายรูปเมื่อสำเร็จการศึกษา
    ส่ง 23 มี.ค. 2560 20:27 โดย แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Slideshow maker (using Google Slides)วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาด้านอาชีพ  สนองความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ  พัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ

           -  จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานเลขานุการ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

           -  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม

           -  ให้บริการวิชาการ  วิชาชีพ  สนองความต้องการของชุมชนและสังคม

          แผนกวิชาการเลขานุการและแผนกวิชาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดการเรียนการสอน  2  ระดับ  ผู้ที่จบ  ม.3  เรียนต่อ  ปวช.  สาขาวิชาการเลขานุการ  และ  ผู้ที่จบ  ม.6  เรียนต่อ ปวส.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จบการศึกษาแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถ    สอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกตำแหน่งในสายบริหารธุรกิจ


http://www.r-radionetwork.com/website/home

http://www.v-cop.go.th/v-cop/welcome

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission

>>> สอศ.

https://www.facebook.com/

gm@ktc.ac.th