หน้าแรก

วิสัยทัศน์

 แผนกวิชาช่างกลโรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ เป็นผู้นำในการผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค 

        ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าแก่สังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีคุณค่า

3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน และสังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

                ปรัชญา ละเอียด ปลอดภัย ใฝ่ใจในคุณภาพ

จุดเน้น   ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และ 

                เรียนอย่างมีความสุข

จุดเด่น  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชมชน

อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านเครื่องมือกลและมีวินัย

เอกลักษณ์  ผลิตช่างปฏิบัติการ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลิต