Home


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

บทความจากวิชาการ :

 • ทำไมต้องทำ ID Plan ID Plan = แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือสมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 21:01 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความ : ครูธนพัฒน์ บุตรอุดร

 • การกรอกข้อมูล ID Plan ผ่าน GoogleForm การกรอกข้อมูล ID Plan ผ่าน GoogleForm
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 21:47 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
 • การจัดทำ Log book Teacher ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์แล้ว เมื่อแสดงแท็บสีเหลือง (ซึ่งปกติแล้วจะแสดง 2 ครั้ง) ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างเสมอที่มา ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 21:54 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ววิชาการ : KTC

 • นิเทศติดตามการเรียนการสอน สาขา.วิชาอิเลคทรอนิคส์ นิเทศติดตามการเรียนการสอน แผนกวิชาอิเลคทรอนิคส์
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 23:04 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
 • แผนกวิชาโลจิสติกส์ศึกษาดูงานที่ห้าง makro กาฬสินธุ์ แผนกวิชาโลจิสติกส์ศึกษาดูงานที่ห้าง makro กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 23:12 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ‎(PLC)‎

 • การจัดตั้งกลุ่ม PLC ในสาขาวิชาชีพ    การจัดตั้งกลุ่ม PLC การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้นำหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนำคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 22:55 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
 • กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)โพสต์17 นาทีก่อนโดยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College   [ อัปเดต 13 นาทีก่อน ]                การดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ1. ด้านการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาประกอบด้วย    1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สถานศึกษา    2) ประชุมคณะกรรมการกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน    3) สร้างความรู้ความเข้าใจ    4) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 22:54 โดย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ Kalasin Teachnical College
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments