หน้าแรก


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and nutrition)  
เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560

        วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 40 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. จำนวน  20 คน และผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 20 คน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร, ปพ.๑, รบ.๑,  ใบรับรองฉบับจริงหรือสำเนาที่แสดงว่ากำลังเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในวันรับสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด ๑  นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) สำเนาทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


    

  

กิจกรรมล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »