หน้าแรก

           
                 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  โดยได้เน้นหลักการบริหารการเรียน การสอนในแผนกวิชาดังนี้  
1.  ผลิตนักเรียนนักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส. เป็นนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  พัฒนาครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
5.  ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน-นักศึกษา  มีคุณธรรม  สามัคคี  มีประชาธิปไตย และ        ห่างไกลยาเสพติด

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed


ผู้ดูแลรระบบเว็บเพจแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


https://sites.google.com/a/ktc.ac.th/electronics1/home/p12.png?attredirects=0
http://202.29.230.194/grade/semgrade.php

https://www2.studentloan.or.th/landpage/404.html
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.net/v-cop/welcome
http://www.vec.go.th/หน้าแรก.aspx
http://edltv.cmtc.ac.th/index.php?option=com_edl&task=course&view=lesson&lid=7577&pid=7576
http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx

วันหยุดในไทย