หน้าแรก

สถานที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการหลังใหม่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer )
"ก้าวทัน Thailand 4.0” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ที่จบด้านนี้ เติบโตได้หลายแนวทางในวงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขานี้ให้สามารถต่อยอดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หลากหลาย
 
อาชีพที่รองรับ เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์  เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
          - สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
          - สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
          - สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
          - แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย
          - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 00:30 โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฺBusiness Computer
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
        วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 120 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. จำนวน  40 คน และผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 40 คน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร, ปพ.๑, รบ.๑,  ใบรับรองฉบับจริงหรือสำเนาที่แสดงว่ากำลังเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในวันรับสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด ๑  นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) สำเนาทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 06:08 โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฺBusiness Computer
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://goo.gl/forms/ga8Nv4HBjkpgj6yh2
http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
http://www.v-cop.net/v-cop/welcome
http://job.vec.go.th/
http://www.r-radionetwork.com/website/home

bc@ktc.ac.th