หน้าแรก

 
 
"สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต"
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

E-mail : ksv@ksv.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๙๗๒๒๙
ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ