หน้าแรก

ตัวอย่าง การปักชื่อ-สกุล / ข.ท.ส./ ดาว(ม.ต้น สีน้ำเงิน/ม.ปลาย สีแดง/ ม.๑ , ม.๔ จำนวน ๑ ดาว ) 
 E-mail : ksv@ksv.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๙๗๒๒๙
ดร.มะลิวัน  มาเหง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ