หน้าแรกE-mail : ksv@ksv.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๙๗๒๒๙
ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ