Matrisarbete - Alice Lohman & Johan Karlsson
För dig som vill komma igång med ditt matrisarbete. Här får du möjlighet att på ett enkelt sätt skapa matriser i Google Drive. Genom att göra tydliga pedagogiska planeringar synliggörs målen, det centrala innehållet och kunskapskraven. Genom detta arbetsätt får du och eleverna en tydligare bild av lärandeprocessen.
 

Flipped classroom - Anders Gustafsson

Denna gruppen passar dig som vill prova eller redan jobbar enligt modellen. Jag tänker att vi jobbar med tekniktips som rör allt kring hur gör man för att komma igång. Vad har metoden för fördelar och nackdelar?
Vad kan man göra för att få eleverna att titta? Hur förvaltar vi den frigjorda tiden, vad gör vi i klassrummet istället för att hålla genomgång?
 

Feedback och självbedömning - Annelie Hammarström


Flippad bedömning, som utvecklar elevens lärande. Jag har börjat med att filma mina elever vid vissa moment för att få ett underlag för feedback. I filmen kan eleven själv se hur den arbetar och självbedömning blir en naturlig del av lärandet. Här ger vi varandra tips på hur feedback kan ges och hur vi kan uttrycka oss för att gynna lärandet.


 
Att använda film som ett snabbt och lättanvänt pedagogiskt verktyg -  Carolina Borelius, Anna-Karin Almswik & Annika Lund-Persson 

Vi vill visa hur man enkelt och snabbt spelar in en film och lägger upp den på YouTube för att enkelt kunna sprida den till sina elever.Vi utgår ifrån QuickTime Player i din MacBook Air. Där kan du spela in vad som händer på skärmen och samtidigt eventuellt prata till. Du kan också filma situationer, händelser eller genomgångar. Inför det här arbetet är det bra om du har en idé om vad du vill spela in.


 
Lärande för hållbar utveckling med digital förstärkning -  Dan Frendin 
Hur används IKT för att nå ut med utbildning till alla barn och ungdomar i världen? Hur kan IKT användas för att skapa en hållbar utveckling på jorden? Lärande för hållbar utveckling har en central roll i FN:s nya hållbarhetsmål. I denna grupp får ni utblickar i vad som sker globalt och vi diskuterar sedan hur vi i gymnasieförbundet kan arbeta vidare med lärande för hållbar utveckling med digital förstärkning.
 
Autenticitet -  Daniel Åkerblom 

Dewey var av åsikten att autenticitet medför att eleverna känner mer engagemang för sina studier och därmed mer lärande. Det handlar om att få eleverna engagerade i sitt skolarbete genom att skapa uppgifter och projekt som elever känner mening inför. Det handlar också om att få elever till engagerade samhällsmedborgare som drar sitt strå till stacken. Vi kommer att titta närmre på forskning och sedan applicera den på vårt arbete i skolan. Dewey, Vygotsky såväl som moderna Dweck, Timperley, Nottingham och Williams samt hur vi kan använda deras tankar för att förbättra vår undervisning. 
 “Är det här verkligen fakta”? Om kunskapsutvecklande fördjupningsarbeten - Emelie Uggla Waldenström & Inga Andersson 

Hur kan vi få eleverna att sluta söka efter enkel fakta i komplexa frågeställningar och istället läsa, jämföra, bearbeta och kritiskt granska olika källor för djup och meningsfull kunskap och förståelse? Inom Biblioteks- och informationsvetenskap finns över 30 års forskning om relationen mellan informationssökning och lärande (Informed learning) som utmynnat i teorier, metoder och ramverk för att utveckla elevens ämneskunskaper, läs- och skrivförmåga, informationskompetens och kunskap om den egna lärprocessen. Detta moment är en korsbefruktning mellan denna forskning och den senaste skolforskningen - för dig som vill arbeta formativt i samband med fördjupningsarbeten!

 
Att utbildas till ett yrke på gymnasieskolans yrkesprogram - Eva Klope 

Hur blir man en snickare, frisör, båtbyggare eller bagare? Att lära sig ett yrke innefattar förutom att kunna utföra de arbetsuppgifter som yrket innebär också att utbildas mot en identitet som är kopplad till yrket. Då yrket lärs i skolmiljö utgör yrkesläraren en central aspekt i elevernas identitetsskapande. Det kan t.ex. handla om att berätta anekdoter från sitt tidigare yrkesliv eller att rent kroppsligt visa hur man ”är” en frisör, fordonsmekaniker eller en kock. Ofta handlar det om att skapa personliga relationer med eleverna som en hjälp att låta dem formas in i sitt framtida yrkesliv. Vi kommer att arbeta med att reflektera över de normer och ideal som är kopplade till olika yrken, men också vilka konsekvenser det får för elevers identitetsskapande då de utbildas till ett yrke i skolan istället för i arbetslivet.

 
Digital dialog - Gunilla Berg Christoffersson 

Genom att använda en digital dialog i Google Drive som redskap ges eleverna möjlighet att direkt reflektera över sitt yrkeskunnande och de situationer de möter i samband med APL. Lärare, yrkesverksamma handledare och andra elever kan ge en direkt återkoppling på elevernas reflektioner. Den digitala dialogen öppnar även en möjlighet till ökad samverkan mellan den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.Digital Literacy - Jan Berggren 

Detta är ett arbetande seminarium för dig som är intresserad av digitala verktyg i språkklassrummet. I detta seminarium får du först en introduktion i begreppet Digital Literacy. I ett nästa steg tar vi oss an det arbete som deltagarna redan genomför i undervisningen och ser detta i relation till den vetenskapliga grund som getts i inledningen. Vi går även vidare och diskuterar tillsammans möjlig förändring av undervisning i språkklassrummet som de digitala verktygen ger, med koppling till konkreta undervisningsförslag. 
Spel som förstärker pedagogiken -  Jerker Törngren 

Vi testar ett enkelt digitalt verktyg för interaktivt spelande och utbyter tankar kring hur spel kan användas pedagogiskt i just ditt ämne. Ni kommer även lära er programmera med Scratch - kan lekfullheten i detta verktyg användas hos dig?
(Samverkar med grupp Niklas Mörnerud)


 
Vem kan man lita på? - Jörgen Hedman 
Vad innebär förändringarna av medier, utbud och kommunikationsverktyg för skolan och för lärandet? Vilken typ av källkritiska förmågor behöver vi träna för att kunna möta det nya medielandskapet? 
Att jobba med betygsmatriser -  Lars Arvidsson 

Sen jag började som lärare har jag försökt göra min bedömning mer begriplig och överskådlig för eleverna. Jag ser det som en demokratisk rättighet och som en del av en större idé om bedömning för lärande. Jag har de senaste tre åren velat öka mina elevers insyn i den bedömning jag gör genom olika varianter av delade matriser. Jag har lärt mig mycket och vill inspirera andra att komma igång.
 
Svenska språket i alla ämnen -  Lise-Lotte Elmqvist 

Förklara i stället för att förenkla. Varför är det så viktigt? Hur märker vi att alla elever verkligen har förstått vad vi pratar om? Hur kan vi här använda datorn som hjälpmedel?
 
Gör världen till ditt klassrum - autenticitet, dela-kultur och ämnesövergripande arbete - Maria Olsen 

Kom och låt dig inspireras av hur du på olika sätt gör världen till ditt klassrum - oavsett om du är lärare i t.ex. språk, naturvetenskap eller yrkesämnen. Skype in the classroom passar alla nivåer, program och ämnen och möjliggör ämnesintegrerad undervisning. Med digitala verktyg som Skype in the Classroom gör du din undervisning mer autentisk och spännande. Genom att på olika sätt arbeta tillsammans med andra lärare och elever runt om i världen får ni nya kunskaper och du tillvaratar elevernas intressen och nyfikenhet för världen utanför skolans väggar. Det bästa av allt - det har aldrig varit enklare!


 
Feedback och formativa metoder - Marie Gasslander 

Vi vet att feedback är en effektiv och gynnsam metod för inlärning. Vi vet också att det är svårt att ge feedback på ett bra sätt. De frågor vi ställer oss är 1. Hur ger vi bra feedback? 2. Hur ska vi hinna med detta? (vanlig lärarfundering).  Kanske är det så att delar av svaren finns med digital förstärkning. Vi ska titta på forskning om feedback och titta på några exempel.

 
Språkutvecklande arbetssätt - Marie Wolke & Anders Alsegård 

Skolspråket ställer högre krav på eleverna än vardagsspråket. Alltfler ungdomar har problem med att förstå skolans ämnesspråk. Hur jobbar vi med språket i våra ämnen så att ungdomarna kan ta till sig den nya kunskapen samtidigt som de utvecklar sitt språk? Ett språkutvecklande arbetssätt gynnar såväl elever från andra språkkulturer som högpresterande elever.

 
 Utmanande arbetssätt inom SO-undervisningen - Max Polteg & Christina Svensson

Hur bemöter vi “Jag-vet-inte”-svar på ett utvecklande sätt? Tålamod som arbetsredskap för ökad måluppfyllelse. Tankemotstånd som sporrande metod. Hur kan vi använda digitala verktyg för att uppmuntra de elever som inte vågar ta plats muntligt, att ändå delta i diskussionen? Vi ser fram emot intressanta diskussioner där vi utgår från våra erfarenheter såväl positiva som negativa samt, där så är möjligt, försöker förankra detta i de evidensbaserade forskningsrön vi har att tillgå. 
iPads i undervisningen -  Monica Enberg 

Sen ht- 12 har iPaden varit ett dagligt verktyg i min undervisning på Lärvux och nu även i mitt arbete med att ge extra stöd till elever på Sfi. Jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter till andra pedagoger som tror sig ha nytta av iPads i undervisningen. Våra styrdokument och även aktuell forskning stärker mig i mitt iPadsanvändande för en högre måluppfyllelse för eleverna. Eleverna blir mer självständiga i sitt arbete och utvecklas även personligen. Jag vill också dela med mig av de olika iPadsprojekt jag arbetar med, liksom av min blogg. 
Spel i undervisningen -  Niklas Mörnerud 

En presentation över hur jag använder mig av spel i min undervisning i historia, religion och filosofi. Fokus kommer även att ligga på begreppet “spelifiering” och hur man kan göra detta till en fungerande metodik. Jag vill även diskutera vinsterna med att koppla det centrala innehållet i ett ämne som historia till olika spelvärldar. De spel som jag kommer att utgå ifrån är främst Minecraft, Skyrim och Assassin's Creed.
(Samverkar med grupp Jerker Törngren)
 
Bloggar i undervisningen - Viktoria Fernstedt-Westberg 

Jag kommer att prata om hur man kan arbeta med bloggar i undervisningen och främst hur man via en klassblogg tillsammans kan läsa och bearbeta ett skönlitterärt verk. I mina bloggar arbetade vi bl a med att skriva inlägg om det vi läst utifrån givna instruktioner, men också att ge kamratrespons via bloggen på varandras inlägg. I arbetet med bloggen fördes även in naturliga diskussioner om källkritik, nätvett och upphovsrätt.