Kursplanen

Kurs: Natur och miljö

Kurskod: SGRNAT7


Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i 

omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Kunskaper om människan och naturen ger människor redskap

att påverka sitt eget välbefinnande, men också förutsättningar att kunna bidra till en hållbar utveckling.


Syfte


Undervisningen inom kursen natur och miljö syftar till att eleven utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. 

Därigenom ska undervisningen bidra till att eleven ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.


Vidare ska undervisningen syfta till att eleven utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa 

praktiska problem. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och 

kvantitet. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleven ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.


Undervisningen ska bidra till att eleven stimuleras till en utforskande hållning och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer. Genom 

undervisningen ska eleven ges möjlighet att se konsekvenser av sitt eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan.


Undervisningen ska också bidra till att eleven utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga företeelser och om teknik. Därigenom ska eleven få en 

ökad förståelse för omvärlden och en tilltro till den egna förmågan att hantera vardagen. Vidare syftar undervisningen till att eleven utvecklar 

kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer. På så sätt ska eleven ges förutsättningar att bli delaktig i samtal om 

naturvetenskap, matematik och teknik.


Genom undervisningen inom kursen natur och miljö ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att


  • använda kunskaper om människa och natur
  • ordna händelser och upplevelser i tid och rum
  • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
  • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet


Centralt innehåll


Människa, djur och natur


Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.
Människokroppen och dess olika delar och funktioner.
Relationer, kärlek och sexualitet.
Växter och djur, deras livsvillkor och levnadsmiljöer.
Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
Vattnets olika former och kretslopp i naturen.

Tid


Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
Planering av händelser i tidsföljd. 

Rum


Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid till exempel förflyttning.
Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.

Kvalitet


Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras och sorteras utifrån sina egenskaper.
Strukturer och egenskaper, till exempel mjukt, hårt och varmt, och hur de kan upplevas.
Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel kvadrat, triangel och cirkel.

Kvantitet


Längd och volym. Hur de kan mätas och storleksordnas.
Heltal. Hur de benämns och storleksordnas.
Sedlar och mynt. Hur de sorteras efter värde.
Pengars användning.
De fyra räknesätten i praktiska situationer.

Orsak och verkan


Metoder och strategier för att påverka olika situationer, till exempel göra klädval efter rådande temperatur och tända ljuset när det är mörkt.
Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
Hur olika val och handlingar kan påverka natur och miljö, till exempel källsortering och val av färdmedel.
Risker i närmiljön, till exempel kemikalier, elektricitet, värme och kyla.

Tekniska lösningar


Några vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar.
Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Ämnesspecifika begrepp


Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet natur och miljö som kan användas för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Kriterier för bedömning


Grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)


Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om relationer, kärlek och sexualitet. Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur. Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.

Eleven samspelar inför händelser. Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och reagerar igenkännande i bekanta miljöer. Eleven kan delta i att ange tal inom heltalsområdet med betydelse för eleven. Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och hur risker i närmiljön kan undvikas.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och deltar i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)


Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om relationer, kärlek och sexualitet. Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper. Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven görobservationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.

Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser. Dessutom kommunicerar eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss över en bekant miljö. Eleven kan läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven. Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och beskriverolika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven göra egna val. Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer ochsorterar sedlar och mynt efter värde.

Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att lösa situationer i vardagen. Dessutomkommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempelpå hur risker i närmiljön kan undvikas.

Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Natur och miljö 
Grundläggande kunskaper 
(efter elevens förutsättningar)
Natur och miljö 
Fördjupade kunskaper 
(efter elevens förutsättningar)
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar ochdelta i kommunikation om relationer, kärlek och sexualitet. Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur. Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.Eleven kan berätta om männi.skans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om relationer, kärlek och sexualitet. Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper. Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven samspelar inför händelser. Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och reagerar igenkännande i bekanta miljöer. Eleven kan delta i att ange tal inom heltalsområdet med betydelse för eleven. Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.Eleven planerar nutida och framti.da aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser. Dessutom kommunicerareleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss över en bekant miljö. Eleven kan läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven. Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven göra egna val. Dessutom jämföreleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterarsedlar och mynt efter värde.
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och hur risker i närmiljön kan undvikas.Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och användametoder och strategier för att lösa situationer i vardagen. Dessutomkommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och deltar i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.