กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
     

 รายการ word PDF
 ปก  word PDF 
 คำนำ  word  PDF
 สารบัญ  word  PDF
 บทนำ  word  PDF
 มาตรฐาน และตัวชี้วัดแกนกลาง  word  PDF
 คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน ภาคผนวก  word  PDF

เอกสารประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)