บอร์ดติดตามงาน/โครงการ ปี 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1oxTsbQUTCq7NPe--QamHNtOPgukXaOqn?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opaIEjeoEE4CUemSCjKk2MwGpwJ4aevh/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/kron.ac.th/plansumary256/home/Untitled-1.png?attredirects=0
www.watcharin.info

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1uA4_8-WQRkxJf8dwuKXJ0nfmBq_030jQ?usp=sharing