ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคม

 รูปภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ
 
 
นายสนอง  ศิลปกุล
 
ผู้อำนวยการ
 
 
 นางจินตนา  สุขเอมโอษฐ์ ครู jintana@kron.ac.th
 
 นางวัฒนา  พุ่มคงครู  wattana@kron.ac.th
  นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน์ ครู 
 
 
นางรุจิรา  รัตนะ

ครู 
 
 
 นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์ครู
 
  นางอุรัตน์  พึ่งษ์  
 
 นางมาริสา  การะเกตุ ครูmarisa@kron.ac.th
 
 นายบรรจบ  ขวัญทองยิ้ม ครู banchob@kron.ac.th
  นายภูวเดช  แสงสุวรรณ  
  นางสาววัลลยา  โพธิ์เฮือง  
  นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว  
  นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล  
  นางสาวลินดา  วิเชียร  
 
 นางสาวปริจฉัตร  พลฤทธิ์ ครู prarijchath@kron.ac.th
  นายธันณ์ยธรณ์  อินแก้ว  
  นางสาวกนกนาฏ  คำพุกกะ  
 
 


นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น
 


ครู
 
 
 

นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง
 

พนักงานราชการ
 pramonporn@kron.ac.th
  นางสาวสาวิตรี  เจริญศรี  
  นายสุชาติ  สุขยิรัญ  
  นายพงศธร  พฤกให้ผล  

Comments