01-บทที่ 1 บทนำ
02-บทที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
03-บทที่ 3 การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
04-บทที่ 4 วัดผล
05-บทที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบาย
ตัวอย่างกิจกรรม : มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี
ตัวอย่างกิจกรรม : ปัญหาโลกปัญหาเรา
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Head
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Heart
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Hand
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Health   

Link ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

            
VTR เพื่อการขับเคลื่อน นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

        ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

         ตอนที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 1


        ตอนที่ 3 สร้างเสริมคุณลัษณะและค่านิยม


         ตอนที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน