เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนครนพิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 16:53โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น
ด้วยโรงเรียนครนพิทยาคม มีความประสงค์จะทาการประมูลขายอาหารของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อจัดจาหน่ายและจ้างเหมาบริการให้กับครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม  ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคาขายอาหารได้ที่โรงเรียนครนพิทยาคม (อาคาร 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ในเวลาราชการที่ ห้องธุรการ
โรงเรียนครนพิทยาคม
Ċ
วัชริน ขวัญพะงุ้น,
3 เม.ย. 2562 16:53
Comments