ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

โพสต์16 พ.ย. 2560 02:31โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

โรงเรียนครนพิทยาคม มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ สิ่งกอสรางอื่น ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

1-1 of 1