พันธกิจ

พันธกิจ

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง

2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

3) พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4) ยกระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

5) พัฒนาระบบบริหารการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

Comments