ประชาสัมพันธ์

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์

ประกาศการสรรหาและคัดเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ 

๒๕๖๗

👉  เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗     ในวันศุกร์ที่ ๑๙  มากราคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ  ห้องระชุมชาญประดิษฐ์โรงเรียนกันทรารมณ์

ประกาศการสรรหาและคัดเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ 

(แทนตำแหน่งว่าง) ๒๕๖๖

👉  เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม  ครั้งที่ /๒๕๖๖     ในวันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖  เวลา ๑.๓๐ น.  ณ  ห้องระชุมชาญประดิษฐ์โรงเรียนกันทรารมณ์

👉  เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม  ครั้งที่ /๒๕๖๖       วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเกียรติยศทองอุไร โรงเรียนกันทรารมณ์ 

👉  เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖    ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์   โรงเรียนกันทรารมณ์                           

👉  เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม   ครั้งที่ /๒๕๖๖     ในวันศุกร์ที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์  โรงเรียนกันทรารมณ์                           

👉 เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม   ครั้งที่ /๒๕๖   ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องเกียรติยศทองอุไร                   

 โรงเรียนกันทรารมณ์                           

👉   เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกท่าน ประชุม   ครั้งที่ /๒๕๖๖  วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ 2566  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องเกียรติยศทองอุไร                  

 โรงเรียนกันทรารมณ์                           

👉  เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่าน ประชุม ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕                            เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์