กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไร  โมระมัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวิสตรี  สุขวัฒนากรณ์นางดวงใจ  จ้อยทองมูลนางสมพิศ  จงมีสุข
นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์นายจตุเมธ  ชิดสูงเนินนางนวลลออ  สีสังข์น.ส.วิภา  คชเม่นน.ส.อาภัสระ  ท้วมสุข
    
น.ส.อรุณรัตน์ หว่างชูเชื้อ