กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอุไร โมระมัตนางนันทิยา สุวรรณรัตน์นายปัญญา ทองคำเภานางวรรณิศา พิศวง
น.ส.วิภา คชเม่นนายภาณุวัฒน์ ไทรชมภูน.ส.สุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์น.ส.บุญฑริก ไกรวงษ์น.ส.กิตติยา สุทนต์
น.ส.อรวรรณ มะหิพันธุ์ น.ส.กนิษฐา ศรีนะพรม