กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไร  โมระมัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางดวงใจ  จ้อยทองมูลนางนันทิยา  สุวรรณรัตน์นายจตุเมธ  ชิดสูงเนินนายปัญญา ทองคำเภา
นางนวลลออ  สีสังข์น.ส.วิภา  คชเม่น
 
   
น.ส.อาภัสระ  ท้วมสุข