คติธรรม
อักษรย่อ วิริเยน ทุกขมจ เจติ 
หมายความว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 ตราประจำโรงเรียน
เป็นกำแพงเมือง มีดวงอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งอรุณ 
อยู่ในกรอบวงกลม มีคติธรรม ของโรงเรียนอยู่ตอนบน
ชื่อโรงเรียน อยู่ด้านล่าง มีความหมายบอกถึง 
"ความเจริญรุ่งเรืองอย่าง มั่นคงและยั่งยืนของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา"


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ทิวสน” ต้นสน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

เข็มสีชมพู


สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์และใหม่
เขียว – ขาว หมายถึง แผ่นดินใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์

คำขวัญ 
ประพฤติดี= มีความประพฤติเรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
เรียนเด่น =  มีความตั้งใจเรียน ขยัน หมั่นเพียรในการเรียน
เน้นคุณธรรม =  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์