กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเปรมวดี  สุวรรณาภิชาติน.ส.เพ็ญประภา  เกรอดนายปราการ  พรมอ้วนนายกฤษฎา  เพชรเทศ
นายสุรเชษฐ์  สุขใจน.ส.รัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์น.ส.ทิพวัลย์  แซ่โง้ยนายสุพจน์  บุญพรมน.ส.ปรัชฌภรณ์  ทวีสุข
น.ส.เพ็ญโสม  ว่องตระกูลเรืองน.ส.อุไรรัตน์  คงพากเพียรนายกอบชัย  กิจสวัสดิ์นายชาตรี  ศรีสัน