กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางศิรประภา  รัตนบุษย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 น.ส.ปิยะพร  วงษ์อุบล น.ส.ประภารัตน์  กัลยาวุฒิพงศ์
น.ส.ชูจิต  อางนานนท์

ดร.ศศิธร  ศรีพรหม
เว็บไซต์
น.ส.กุสุมา  พัฒนมาศ นางภัคเบญญาภา  เมฆอินทร์ น.ส.ภัสสร์สิรี  บุญเสริมรักษ์
 
น.ส.กมลา  ศรีเจริญ น.ส.สุชญาภัค  กฤษหว่าง น.ส.วันจันทร์  สวัสดี น.ส.รัชนีกร    ภูตันวงศ์
น.ส.เสาวลี  ศรีทุ่ง