กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ชูจิต  อางนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางศิรประภา  รัตนบุษย์ น.ส.ประภารัตน์  กัลยาวุฒิพงศ์
น.ส.กุสุมา  พัฒนมาศ
นางภัคเบญญาภา  เมฆอินทร์ น.ส.กมลา  ศรีเจริญน.ส.วันจันทร์  สวัสดี น.ส.รัชนีกร    ภูตันวงศ์