กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพงษ์ลดา  คงบางพระนางแสงรุ่ง  เถาตะกูน.ส.อักษร  สามคุ้มพิมพ์
นายวิรัตน์  จินตพิทักษ์กุลนายธวัชชัย  ครุฑไทยนายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
เว็บไซต์
นายวิชิต  สวัสดิ์จาดน.ส.จิตติมา  หนูนันท์

น.ส.กิ่งกาญจน์  วิไลประเสริฐนายสกุล  ผิวงามนายจุมพล  ศรีบุญธรรมนางศันสนีย์  สระทองพูน