กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรสินี วงศ์หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพงษ์ลดา คงบางพระ นางแสงรุ่ง เถาตะกูน.ส.อักษร สามคุ้มพิมพ์ นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล 
นายธวัชชัย ครุฑไทยน.ส.นารีรัตน์ รัชประภาพงษ์ นายชัยศิริ ขันทอง