ผู้บริหาร


นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

             
                                        
                        
   นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์               นายธวัชชัย  ครุฑไทย                      นางมาลิณี      พูลศรี                     นายสมบัติ     รัตนบุษย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                 หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล