ผู้บริหาร


นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

                                     
นางสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ     นางสาวพุทธชาติ  สุขาบูรณ์       นางธารกมล  สิทธิบุ่น       นายสมศักดิ์  วงศ์หงษ์ทอง
     รองผู้อำนวยการ                  รองผู้อำนวยการ                 รองผู้อำนวยการ                 รองผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารทั่วไป               กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารบุคคล