วิสัยทัศน์ 
    เป็นโรงเรียนชั้นนำในการจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ 
และมีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันโลก 
2. ส่งเสริมครูให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพใช้สื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้
    และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก้าวทันโลก 
2. ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้แหล่งเรียนรู้
    และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันโลก 
2. ส่งเสริมครูให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภำพการศึกษา
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ 
    และภูมิปัญญาในท้องถิ่น