กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
เว็บไซต์
นายวิชิต  สวัสดิ์จาดน.ส.จิตติมา  หนูนันท์
แหล่งเรียนรู้
CleanTechnology
น.ส.กิ่งกาญจน์  วิไลประเสริฐนายสกุล  ผิวงาม
ส่งภาพบ้าน ม.4/4
บทที่ 3
สอบปลายภาค