กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

นายวิชิต สวัสดิ์จาด
หัวหน้างาน
น.ส.จิตติมา หนูนันท์ น.ส.กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ นายสกุล ผิวงาม นายมาโนช บุญเพ็ง