กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายสมพร 
พาสนาวุฒิโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายชวิศ ศรีนวลนายณัฐพงษ์ ชัยศาสตร์ น.ส.ดวงฤทัย
ห้วยหงษ์ทอง