กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายสุรชาติ  ศรีนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอัศดี  เฮงสังวร นายชาญศักดิ์  นิธิปฏิคม นายสมพร  พาสนาวุฒิโชติ