กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.พนิตานันท์  อนุสรณ์ประชา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.วาสนา  บำรุงทรัพย์น.ส.ราตรี   สุธราพนากิจ
นางนัยนุช  จักรเงิน
นางปราณี  ทองสิมานางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่องน.ส.งามจิตร์  สุขเกษมน.ส.ประกายเดือน  ท้าวกัลยานายจีระติ  มณีเนตร
น.ส.อรทัย   สีหรั่งน.ส.ศิริญญา   ศรีคำน.ส.ปิยนุช  กีรติบูรณะน.ส.สุธาภรณ์  วรกาญจนกุลน.ส.รุ่งอรุณ  ชั้นเล็ก


Mr. Froiland Jess TagataMr. Mr.Robert Tejerero   Mr. Akom Sandy Nsom