กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.พนิตานันท์  อนุสรณ์ประชา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.วาสนา  บำรุงทรัพย์น.ส.ราตรี   สุธราพนากิจ
นางนัยนุช  จักรเงิน
นางปราณี  ทองสิมานางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่องน.ส.งามจิตร์  สุขเกษมน.ส.ประกายเดือน  ท้าวกัลยานายจีระติ  มณีเนตร
น.ส.อรทัย   สีหรั่งน.ส.ศิริญญา   ศรีคำ
Mr. Akom Sandy Nsom